Filozofie školy

mateřská školka s dlouhou tradicí

Hlavním cílem pro nás je, aby se všechny děti cítily bezpečně, zažívaly pocity úspěchu, respektujeme jejich jedinečnost, jejich možnosti, individualitu. Chceme, aby u nás byly šťastné a spokojené, aby v péči o ně byla společně rodiči vytvořena cesta spolupráce, vzájemné důvěry a otevřenosti.

Naše filosofie - SENETÁŘOV -  v bodech:

 • S = Společná komunikace
  Je základním kamenem spolupráce mezi jednotlivými články, podílející se na činnosti našeho subjektu (naší školy). Pomáhá nám při práci s dětmi i v péči o ně v průběhu dne, stavíme na ní při plánování školních i mimoškolních aktivit, při jejich realizaci, vyhodnocování a společném řešení problémů.
 • E = prostřEdí
  Naší snahou bude vytvářet prostředí pestré, účelné, podnětné, pro děti důvěrně známé, s klidnou atmosférou doplňující rodinné prostředí i výchovu. Takové prostředí umožní dětem různého věku, talentu i dětem se specifickými potřebami realizovat své potřeby, zájmy a tvořící se záliby.
 • N = Nabídka
  Školy splňuje kritéria Rámcově vzdělávacího plánu, aktuální ŠVP školy. Pracujeme tak, aby se na realizaci naplánovaných aktivit podílel celý tým školy. Při nástupu dítěte do MŠ jsou se zákonnými zástupci projednány individuální postupy při zvykání dítěte na nové prostředí.
 • E = Empatie / Ekologie
  Obojí je pro nás nepostradatelné při vytváření vztahů jak mezilidských, tak i vztahů dětí a dospělých k prostředí kolem nás. Vedeme děti k tomu, aby jim kvalita okolního světa (světa kolem nás) nebyla lhostejná, aby věděly, co člověk má a musí pro jeho zdraví i zdraví své udělat, jak a jakými prostředky o ně pečovat.
 • T = Tým / Tolerance / Tvořivost
  A spolupráce všech jsou podstatnou částí záruky úspěšně dosahovaných cílů. Není nám lhostejný postoj a způsob práce ostatních členů týmu školy, ani úroveň zájmu a iniciativy rodičů o okolní dění. Proto právě v týmové práci, v prohlubování vzájemné spolupráce vidíme možnost, jak dál zkvalitnit péči o nám svěřené děti.
 • Á = Aktivity / Akce školy
  Plánujeme a navazujeme na tradici MŠ, dle témat ŠVP, na základě přání a zájmů dětí, s přihlédnutím na využití prostředí školy a školní zahrady. Pro rodiče vytváříme přehled realizovaných akcí, ale i spolupráci se subjekty a partnery.
 • Ř = individuální pŘístup
  Je nezbytný. Každé dítě je jiné, každé je jedinečná osobnost. Proto každému z nich je snaha dávat možnost pracovat v různém čase, různými způsoby, s dosahováním různých výsledků. Rovněž je snahou zvýšit úroveň informovanosti rodičů o dění školy, o změnách, o prospívání jejich dítěte, o akcích školy.
 • O = Otevřenost
  Chceme v dětech probouzet zájem o okolní svět a chuť poznávat jej, a to nejen s jeho krásami, ale i negativy. Při tomto poznávání chceme využít i nabídky jiných subjektů a navázat s nimi spolupráci.
 • V - Výchovně vzdělávací proces a rodiče
  Spoluúčast rodiče je ve výchovně vzdělávacím procesu významným prostředkem k dosažení našich cílů. Chceme rodiče vztahovat do aktivit MŠ, které vedou k vzájemnému poznání a komunikace, ale i k vylepšování prostředí školy.

HLAVNÍ CÍLE ROZVOJE OSOBNOSTI:

U dětí podporovat zdravé sebevědomí a sebejistotu, pro schopnost být samo sebou a zároveň se přizpůsobit životu v sociální komunitě a kulturní společnosti

Dětem vštěpit základy pro celoživotní učení i základy pro schopnost jednat v duchu základních lidských a etických hodnot

Klademe důraz na všestranný rozvoj osobnosti, využíváme mnohočetných inteligencí podle H.Garnera, tzn., že dětem jsou nabízeny činnosti tak, aby byly zahrnuty v týdenním plánu, pokud možno všechny inteligence (verbální, logicko-matematická, prostorová, hudební, tělesně-kinestetická, interpersonální, intrapersonální, přírodní)