Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Mateřská škola Senetářov, Senetářov 74, 679 06  Jedovnice, IČ: 75021897 (dále jen: „správce“).

1.      Kontaktní údaje správce jsou

telefon: 731 518 175

email: info@skolkasenetarov.cz

2.      Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

3.      Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů: Mgr. Blanka Březinová; Email:  blanka.brezinova@sms-sluzby.cz; Tel.: +420 606 084 855; SMS-služby s.r.o.; V Rovinách 934/40; 140 00 Praha 4 Podolí

 

4. Vaše práva

.      Za podmínek stanovených v GDPR máte

·         právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

·         právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

·         právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

·         právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

·         právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

·         právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2.      Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

5. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1.      Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2.      Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečení počítačové sítě, hesla do uživatelských účtů, hesla k programům, firewall a antivirové programy.

3.      Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 17.7.2019.